KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 KISIM MUHTELİF EV EŞYALARI ALIMI İŞİ

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2 Kısım Muhtelif Ev Eşyaları Alımı İşimal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1399162

1-İdarenin
a)Adı : KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b)Adresi : İstasyon Mh. İstasyon Cd. No: 54 Halkalı KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
c)Telefon ve faks numarası : 2124110826 - 2124110833
ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a)Adı : 2 Kısım Muhtelif Ev Eşyaları Alımı İşi
b)Niteliği, türü ve miktarı : Kısım 1: Beyaz Eşya ve Televizyon Alımı (4 kalem) Kısım 2: Ev Tekstil Ürünleri Alımı (7 kalem)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1- İstasyon Mh. İstasyon Cd. No:54 Halkalı-Küçükçekmece/İSTANBUL 2- Atakent Mh. 4. Cd. No: 13 Küçükçekmece/İSTANBUL
ç)Süresi/teslim tarihi : Teknik Şartname'nin 6.5. maddesinde belirtildiği üzere, İdarenin ihtiyacına göre 31/12/2024 tarihine kadar İdarenin belirleyeceği tarihte tek seferde teslimat yapılacaktır.
d)İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdarece belirlenecek tarihte

3-İhalenin

a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.12.2023 - 10:00
b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü / 1. Kat / Toplantı Salonu - (İstasyon mahallesi İstasyon caddesi No:54 Küçükçekmece/İSTANBUL)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin% 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Kısım 1 Beyaz Eşya ve Televizyon Alımı için; İhale komisyonunca geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahipleri, beyaz eşya ve televizyona ait teknik bilgilerin yer aldığı ürün kataloğu veya internet çıktısını tevsik edilecek belgeler aşamasında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Satın Alma bürosunatek seferde teslim edecektir. Sözleşme imzalandıktan sonra teslim edilecek ürünler beyaz eşya ve televizyona ait teknik bilgilerin yer aldığı ürün kataloğu veya internet çıktısına uygun olacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü tefrişat malzemesi alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihaleninKısım 1: Beyaz Eşya ve Televizyon Alımı kısmında %15(On Beş )oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren60 (Altmış)takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO:ILN01945062

Tüm Resmi İlanlar haberleri için tıklayın